برف همه جا را سفید می کند

آب یخ می بندد

خورشید در خاطره رنگ می بازد

آخرین بذر امید را می کارم

برای تو

 


       

برف نو ، برف نو سلام ، سلام

بنشین ، خوش نشسته ای بر بام

پاکی آوردی- ای امید سپید

همه آلودگی ست این ایام.